மூங்கில் அரிசிக்கு முக்கியத்துவம்

உலக உணவு தினத்தை பூரண மன நிறைவுடன் கொண்டாட முடியவில்லை. ஏனெனில் உலகம் முழுவதும் ஏறத்தாழ 82 கோடிபேர் போதுமான உணவின்றி…