“உங்கள் குடும்பத்துக்கே தேசபக்தி வேண்டுமா?”

ஜான்சிராணி லக்ஷ்மி பாயின் வாழ்க்கையை சித்தரிக்கும் போது  உள்ளத்தில் தேசபக்தி பதியும் விதத்தில் ‘மணிகர்ணிகா’ திரைப்படத்தை  எடுத்திருக்கிறார்கள். கற்பனை அல்ல, நமது…