பணத்தாசை அல்ல,பண்பாசை வென்றது

நபகன் என்று ஒரு ராஜா இருந்தார். அவருக்கு நிறைய புதல்வர்கள். கடைசி மகன் பெயர் நாபாகன். வயது முதிர்ந்த ராஜா நபகன்…

மூன்று கொள்ளைக்காரர்கள்

ஒரு அடர்ந்த காடு. அந்த காட்டுப் பாதை வழியே ஒரு யாத்ரிகர் நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தார். திடீரென்று மூன்று கொள்ளைக்காரர்கள் அவர்…