பசுமை செங்கற்கள் செய்வோம்

பரியாவரன் எனும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அமைப்பும் பாரதீய சேவா சங்கமும் இணைந்து, பிளாஸ்டிக் தீமையை குறைக்க, ‘இல்லம் தோறும் பசுமை செங்கற்கள்…