கலி தரும் லெம்மிங்

லெம்மிங் (lemming) பார்ப்பதற்கு அழகாக கொஞ்சம் முயல்குட்டி தோற்றத்துடன் துறு துறுவென்று ஓடிக் கொண்டிருக்கும். முப்பது முதல் 110 கிராம் வரை…